Βιβλία

 1. Railway Planning, Management and Engineering, Routledge, New York, London, 2022
 2. Modeling of Transport Demand , (V. Profillidis, G. Botzoris) 1st Edition, Elsevier, New York, 2018
 3. Οικονομική των Μεταφορών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 5η έκδοση, Αθήνα, 2016
 4. Σιδηροδρομική, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη 2016
 5. Railway Management and Engineering, 4th Edition, Ashgate-Publishing Group, Aldershot Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney, 2014
 6. Αεροπορικές Μεταφορές - Αεροδρόμια , Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010
 7. Railway Engineering, Ashgate-Publishing Group, Aldershot, Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney, 2nd Edition, 2000
 8. Γεωυφάσματα - Μηχανική και Υδραυλική Συμπεριφορά Εφαρμογές, Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη 1985
 9. Les Lois de Comportement Non-Linéaires en Mécanique-Traitement par la Méthode des Eléments Finis, Διδακτικό εγχειρίδιο, Παρίσι 1983
 10. La Méthode des Eléments Finis: Principes de Base et Techniques d' Application en Mécanique des Structures, , Διδακτικό εγχειρίδιο, Παρίσι, 1983
 11. Ασκήσεις Αντοχής Υλικών - Μεθοδολογία και Λυμένες Ασκήσεις, Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη (10 εκδόσεις), 1977