Βιβλία

  1. Railway Management and Engineering, 4th Edition, Ashgate-Publishing Group, Aldershot Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney, 2014
  2. Αεροπορικές Μεταφορές - Αεροδρόμια , Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010
  3. Οικονομική των Μεταφορών,, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Δ' Αναθεωρημένη Έκδοση, Αθήνα, 2008
  4. Railway Engineering, , Ashgate-Publishing Group, Aldershot, Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney, 2nd Edition, 2000
  5. Σιδηροδρομική, , Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη 1998
  6. Γεωυφάσματα - Μηχανική και Υδραυλική Συμπεριφορά Εφαρμογές, Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη 1985
  7. Les Lois de Comportement Non-Linéaires en Mécanique-Traitement par la Méthode des Eléments Finis, Διδακτικό εγχειρίδιο, Παρίσι 1983
  8. La Méthode des Eléments Finis: Principes de Base et Techniques d' Application en Mécanique des Structures, , Διδακτικό εγχειρίδιο, Παρίσι, 1983
  9. Ασκήσεις Αντοχής Υλικών - Μεθοδολογία και Λυμένες Ασκήσεις, Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη (10 εκδόσεις), 1977