Βιβλία
La Méthode des Eléments Finis: Principes de Base et Techniques d’ Application en Mécanique des Structures
Διδακτικό εγχειρίδιο, Παρίσι, 1983
Αρχεία προς λήψη