Βιβλία
Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2023
5th edition, Routledge, New York, London, 2022
Elsevier, New York, 2018
Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 5η έκδοση, Αθήνα, 2016
4th Edition, Ashgate-Publishing Group, Aldershot Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney, 2014
Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη 2016
Ashgate-Publishing Group, Aldershot, Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney, 2nd Edition, 2000
Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη (10 εκδόσεις), 1988