Βιβλία
Les Lois de Comportement Non-Linéaires en Mécanique-Traitement par la Méthode des Eléments Finis
Διδακτικό εγχειρίδιο, Παρίσι 1983
Αρχεία προς λήψη